≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Pro malé začínající podnikatele, kteří:

  • mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
  • mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
  • získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2023) nebo v roce předchozím (2022) a toto oprávnění získali poprvé.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?

Příjem žádostí: 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023

O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT?

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování).

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

Z    dotace    lze    uhradit   uznatelné    investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve

1. 1. 2023. Tyto náklady musí přímo souviset s projektem a vzniknout v době jeho realizace, musí být prokazatelně vynaložené, uhrazené, podložené doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně.

Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vybavení, nářadí, nástrojů, materiálu a dalších pracovních   a    výrobních    prostředků,    licencí a patentů; na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů    apod.);     na     úhradu     režijních a administrativních nákladů (max. ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů).

CO NELZE Z DOTACE HRADIT?

Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, odměny členů orgánů a společníků právnické osoby, nákup zboží, nákup pozemků a budov, nákup dopravních prostředků, leasing, nákup elektrických přístrojů protelefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů; zvířata a jejich skupiny, pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, cestovné nad rámec úprav v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 109 odst. 3), opatření pro možné budoucí

ztráty a dluhy, přípravu a zpracování projektové žádosti, úhradu DPH v případě nároku na uplatnění odpočtu.

KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?

Základní maximální   délka   realizace   projektu

je 12 měsíců.

U investičních projektů, v rámci kterých je nutné opatřit     rozhodnutí      správních      orgánů (např. kolaudační souhlas), je maximální délka realizace 24 měsíců. Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději

31. 8. 2023. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?

Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje:

www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – v podsekci Podpora začínajících podnikatelů“.

KAM ŽÁDOST PODAT?

Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu žádost o dotaci, a to prostřednictvím datové schránky.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

ID datové schránky: t9zbsva

KDO A KDE MI MŮŽE POMOCI?

Konzultačním místem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba:

  • Ing. Petra Razáková

e-mail: razakova.p@kr-ustecky.cz tel. +420 475 657 167

Další    informace     a     podrobnosti     naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje:

www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

– v podsekci Podpora začínajících podnikatelů“.

Copyright © 2023 OHK Teplice